POLICYadmin

Arbetsmiljö -och miljöpolicy

Inom vårt företag har vi en verksamhet med en nära kontakt med samtliga anställda och en öppen dialog mellan ägarna och dom anställda. Vi är medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga risker uppstår och också att arbetsmiljön är mer än bara frånvaron av risker. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta i en trevlig miljösamt att vi har en öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss för att ge de anställda en möjlighet att utvecklas och känna glädje i arbetet.
I det dagliga arbetet ska varje arbetare i vårt företag visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot miljön.
Vid eventuella störningar ska omsorgen om hälsa och miljö prioriteras. Inför beslut om nyinvesteringar ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna noggrant bedömas i samverkan med de anställda. Åtgärder skall därefter vidtas, för att så långt möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker på både arbetsmiljö och yttre miljö.